►Revista VIZIONE Nr.13-14
Lexo Revistën | Прочитајте Списание | Read the Magazine

Revista e shkencave shoqerore "Vizione" nr.13&14, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences "Vizione", no.13&14, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.13&14, IADC, Скопје

VIZIONE
VISIONS

13 &14/2009-2010

www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve shqiptar “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: Albanian Intelectual Association “Democratic Club” – Shkup

 

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof.Dr. Milazim Krasniqi, Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Dr.Ali Pajaziti, Dr. Irena Lama

Kryeredaktor dhe redaktor 

përgjegjës:  Prof. Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:
Prof. Dr. Vjollca Karapici Dr. Baki Koleci, Dr. Sami Bislimi, Dr. Nusret Pllana, Dr. Arburim Iseni, Mr. Januz Krasniqi,  Dr. Agni Aliu, Dr. Suzana Aliu dhe Dr. Ismet Osmani

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore  -  shkencore me përmbajtje (Studious and scientific magazine with)

 • Sociologjike  ( Sociologic content)
 • integrime evroatlantike ( Euroatlantic integration)
 • ekonomike dhe ( Economic)
 • juridiko – politike (  Political and juridical content)


 Përmbajtje:
Editorial  për VIZIONE  nr. 13 &14

Çfarë shkruante në pasaporten e shqiptarëve në kohën e qeverisjes së Ahmet Zogut, mbret i shqiptarëve.  

 • T’a dijsh dhe te jesh i sigurtë se fatbardhësia dhe lumtunija jote gjindet ne Shqipni e cila t’ep nder e t’e falë emnin shqiptar.
 • Rueje mire karakterin komtar dhe kryenalsin shqiptare; bindju ligjvet dhe urdhnavet të vëndit kudo që të jesh.
 • Çdo shqiptar asht vllau i Yt ; nderoje kurdoherë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë.
 • Mos e përbuz gjuhen e nanës  s’ate tue folë në gjuhë të huej kur nuk asht nevoja.
 • Ndero flamurin e atdheut tand; kush nuk, nderon flamurin e komsis, shnderon vehten e vet.
 • Dashunija për atdhe ndihet ma tepër në megrim, prandaj ketë dashuni rueje edhe kur t’e kethejsh në vëndin t’and.

Vizione në rrjedha të mendimit politik
Prof.dr. Nazmi MALIQI
Shpalosje politike – Akademia Maqedonase e shkencave dhe arteve me Kvazi Enciklopedinë – Skenar kundër shtetit

Hulumtime  juridike
Prof. Dr.Osman KADRIU
Demokracia në teori dhe në praktikë
Mr.sci. Emine ZENDELI
Kufijtë e lirisë së kontraktimit
Mr. sci. Agim NUHIU
Baza juridike e shpërblimit të dëmit të shkaktuarme mjetin motorik
Mr.sci. Fatos HAZIRI
Vështrim krahasues i organizimit të policisë gjyqësore në disa shtete
Mr. sci . Naser ETEMI
Trajtimi i dhunës në familje
 në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë

Hulumtime në ekonomi
Prof.As.Dr. Vjollca KARAPICI
Mr.sci. Januz KRASNIQI,
Koncepti i materialitetit dhe vleresimi i riskut te auditimit
Dr.sc. Armand KRASNIQI
Standardet biznesore ndërkombëtare  si burime juridike dheroli i tyre në rregullimin e  biznesit ndërkombëtar
Mr.sci. Januz KRASNIQI
Reformat e politikave fiskale në Kosovë
Mr. sci. Lumnije THAÇI
Roli i Bankës Qendrore të Evropës në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin financiar të Bashkësisë Evropiane
Dr. Idriz KOVAÇI
Ikja e pagesës së tatimeve (Evazioni)
Dr. Jusuf  FEJZA
Unifikimi i projekteve  investive
Dr. Alqi NAQELLARI,
Vështrim mbi inflacionin në ekonominë shqiptare,
 modeli inflacionit në ekonomitë e mbyllura dhe të hapura
Mr.sci. Shiret ELEZI,
Decentralizimi fiskal dhe krejimi i buxheteve stabile komunale në procesin e decentralizimit fiskal
Hazer DANA
Evolucioni i popullsisë së Kosovës sipas moshës dhe gjinisë
Mr.sci. Abdulmenaf  SEJDINI,
Macroeconomics of Remittances: A Review of Literature

Dialogu euroatlantik
Mr. sci.  Ilir RUSI, 
Integrimi evropian dhe sfidat e punësimit  në Republikën  e Shqipërisë
Mr. sci. Arlinda MEMETAJ
Methods of negotiation in international politics
Nagip ZENDELI                                                                                 
Parimet e buxhetit të Unionit Evropian

Rubrika vlera fetare
Nexhat IBRAHIMI
Ç’është Sheriati

Arsim dhe kulturë
Dr. Irena LAMA (NDOCI),
Mbi praninë e fjalëve të huaja në përkthimet e poetit italian françesko petrarka në gjuhën shqipe   
Mr. sci. Shejnaze Ajdini - Murtezi,
Problemet e përvetësimit të vokabularit frëng nga ana e nxënësve,
shqiptarë (Interferencat leksikore )
Prof. Sabaudin ZHUTA

Trendet e muzikës artistike - bashkëkohore shqiptare
Dr.sc.Naser KAMBERI
Prof.dr.Zyri BAJRAMI
Mr.sci. Sulejman VEZI
Lidhshmëria e tiparit dorë majtë me belbëzakët dhe hemofilikët
Mr.sci. Buniamin MEMETI
Gjendja e arsimit per nxënësit me nevoja te veçanta në Maqedoni
Mr. sci. Çlirim DURO
Përpjekje për krijimin e një fakulteti të letrave shqipe
Mr.sc.Rrezehana HYSA
Vështrim rreth monografisë Jashar Rexhepagiqi
Mr.sc. Sadete TËRNAVA
Gjendja e mësimdhënies së gjuhës angleze në arsimin e mesëm të ulët -

Periskopi informatik
Prof.Dr. Risto MALÇEVSKI Tatjana STOJÇEVSKA

Samoil MALÇEVSKI
Metodat për korigjimin e gabimeve të dhënave në seriale kohore
Prof.Dr. Risto MALÇEVSKI Tatjana STOJÇEVSKA

Samoil MALÇEVSKI
Planifikimi i furnizimit dhe shpenzues të pjesëve rezerve

Ambienti  jetёsor
Prof.Dr.Sc. Ibrahim RAMADANI
Tomor QELA
Disa nga elementet bazë në procesin e planifikimit hapësinor

Qasje historike
Prof.Dr. Skender ANIMALI
Mbretëria e Dardanisë
Prof.Dr. Vlado POPOVSKI
The conflict between the Macedonian and Russian factors regarding the issue of establishment of Macedonian state in the period between the congress of Berlin and the Balkan wars

Retro, Ngjarje dhe personalitete
Prof. Dr.Rufi OSMANI
Për ditën e flamurit  28 Nëntor 2009
Prof.Dr. Zekirija IDRIZI
Mehmet Pashë Derralla nga Shkupi gjer në Vlorë

Udhëzime për autorët
Të nderuar miq, Revista “Vizione” është e hapur për të gjithë ata studiues, të cilët shprehin interesimin e tyre për t’u prezentuar me pikëpamjet dhe hulumtimet e tyre. Në Revistë do të publikohen punime profesionale dhe shkencore, komente, analiza, pasqyrime nga lëmenjët e shkencave politike, sociologjike, ekonomike, integrimet evroatlantike, tema politiko – juridike, nga historia etj.

 • Dorëshkrimet të dorëzohen në fondin line - 1,5 formati B-5, 8 deri më 15 faqe tekst (max. 30.000 karaktere);
 • Teksti dorëzohet në disket ose cede, fondi i dorëshkrimit (11points) Times New Roman ose Arial Narrov;
 • Dorëshkrimet duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe të lektoruara;
 • Punimet shkencore duhet të përmbajnë titullin, autorin, apstraktin e punimit që preferohet të jet në gjuhën angleze (maksimum 100 fjalë), fjalët kryesore (maksimum 10 fjalë), hyrjen, përmbajtjen e punimit, përfundimin, literatura e shfrytëzuar, dhe biografi të shkurtër;
 • Literatura duhet  të jetë e cituar përmes fusnotave, në brendi të tekstit,  sipas standardeve botërore;
 • Shkrimi duhet të mos jetë i botuar deri më tani, në asnjë nga revistat, përmbledhje të ndryshme, apo në mjetet e tjera të informimit;
 • Recenzimi i tekstit do të realizohet nga dy recenzentë (obligim i redaksisë);
 • Afati për dorëzimin e punimeve për numrin e pesëmbëdhjetë të Revistës “Vizione” është deri më 30 shtator  2010.
 • Autorët të cilët nuk i përmbahen udhëzimit, shkrimet e tyre nuk merren në konsiderim.
              Dorëshkrimet dorëzohen në E-mail: cdemocratic@hotmail.com
Fjala e Kryeredaktorit

Mendimi redaktorial

Udhëzime për autorët

Na dergoni e-mail.

Copyright 2013. All rights reserved. Intellectual Association DEMOCRATIC CLUB.